Nearpod

ปัจจุบันมีการนำ ความรู้ในทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ในส่วนของผู้เรียนเอง ก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นหาความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ตนต้องการได้ง่ายขึ้น มีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย ฯลฯ ในส่วนของผู้
สอนที่ในอดีตจะต้องเสียเวลาในการจัดทำสื่อ เขียนแผนการสอน ทำ รายงานบันทึกประวัตินักเรียน
จัดหากิจกรรมในห้องเรียนสร้างบรรยากาศที่ดเพื่อเอื้ออำ นวยให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นการที่ผู้สอนนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจะช่วยลดปัญหาต่างๆ และเพิ่มความสะดวกในการเตรียม และการสอนได้อย่างมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนำ มาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องมือ
หรือ Application ทางการศึกษา ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้าง Slideshow เพื่อนำ มาใช้ในการนำ เสนอเนื้อหาบทเรียน ฟังก์ชั่นการสร้างแบบสอบถาม(Poll) เพื่อสอบถามความเห็นของนักเรียน การเพิ่มไฟล์ Multimedia (ภาพและเสียง) เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน สร้างแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวัดและประเมินผลก่อน-หลังเรียนฯลฯและ Application ที่มีความสามารถตามตัวอย่างข้างต้น ที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือ ก็คือ nearpod อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือใช้งานบน PC


 Nearpod คืออะไร
                 Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน จากเครื่องของอาจารย์ผู้สอนไปแสดงยังอุปกรณ์ของผู้เรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงานนําเสนอแบบ Interactive ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์ม ทั ้ง Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับผู้สอน เช่น การส่งภาพslideวิดีโอ และเว็บเพจจากเครื่องของผู้สอนไปยังเครื่องของผู้เรียนแบบ real time การเช็คชื่อ การสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินรวมถึงการสร้าง homework ให้ผู้เรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรู้นอกเวลา และทําแบบฝึกหัดท้ายบท
โดยระบบจะสร้างรายงานแจ้งผลให้ผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีใครส่งหรือยังไม่ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนจากทางคอมพิวเตอร์ Tablet ,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเท่านั ้น ส่วนนักศึกษารอรับรหัสจากทางอาจารย์ผู้สอน เพื่อทําการเข้าเรียนจากสื่อการเรียนการสอนแบบ real time เมื่ออาจารย์ทําการเริ่มสอนในวิชานั้น

 

ขอบคุณที่มา
https://nearpod.com/
http://modps62.lib.kmutt.ac.th/item.php?apps=Nearpod
https://muit.mahidol.ac.th/enews/ebook/download/20180406.pdf
www.wrongisteacher.com/753-2/