วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งความรู้ บริการเทคโนโลยีทันสมัยและภาษาต่างประเทศ  พัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล