ประวัติความเป็นมา

                ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2542 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน และซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้เกิดขึ้นจากนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบันราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่จัดให้มีขึ้นในสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) สายงานบริหารขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานในระยะแรกเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตแผ่นโปร่งใส และงานออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ต่อมาได้มีการยืมอุปกรณ์ผลิตสื่อจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศูนย์วิทยบริการ จึงทำให้มีขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้มีการยุบรวมงานโสตทัศนศึกษาของสถาบันมาขึ้นตรงต่อศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ดังนั้นจึงทำให้ภาระงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึ้น คือ การให้บริการวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมสัมมนา จากอดีตจนถึงปัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างร่วดเร็ว ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และพร้อมให้บริการแก่บุคลากร องค์กรทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย