พันธกิจ (Mission)

1 วางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2 บริการเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และท้องถิ่น

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

4 ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม