การให้บริการหอประชุม

 หอประชุมขุมทองวิไลและห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ให้บริการอุปรณ์เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ กล้องวิดีโอ ระบบสายสัญญาณต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในการควบคุม