ผลิตสื่อการเรียนการสอน

                 ผลิตสื่อการเรียนการสอนและให้บริการระบบออนไลน์ ให้บริการสนับสนุนระบบการเรียนการสอน MOOC , LOOCs แก่อาจารย์ที่มีความพร้อมที่สามารถเปิดบทเรียนออนไลน์ มีสตูดิโอ และอุปกรณ์พร้อมให้บริการ รวมทั้งอัพโหลดบนเรียนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดทำระบบให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการออนไลน์ให้บริการอุปกรณ์ ระบบ ซอฟแวร์ และเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดสด ประชุม รวมถึงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์