การให้บริการถ่ายภาพสตูดิโอ

ถ่ายภาพวิดีโอและห้องบันทึกเสียง  มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อติดบัตรให้บริการ และให้บริการถ่ายวิดีโอ ตัดต่อและห้องบันทึกเสียง