การใช้ห้องเรียนที่ LCD ไม่มีช่องต่อ HDMI

ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่ใช้ note book ไม่มีช่องต่อสัญญาณ vga  มีแต่ช่องต่อสัญญาณ hdmi ที่มาใช้ห้องเรียนรวมที่ projector ไม่มีช่องต่อสายสัญญาณ hdmi มีแค่ช่องต่อสายสัญญาณ vga อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่มาใช้ห้องเรียนต้องนำ ตัวแปลงสัญญาณ vga to hdmi มาเองที่ต้องการเชื่อใช้ projector